top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor Blogzine Academy

Blogzine.be tav. Cindy Van Dyck

Stenenmolenstraat 170

2800 Mechelen

Belgium

 

info@blogzine.be

BE 0681.428.661

Artikel 1: Definities

BLOGZINE ACADEMY : aanbieder van een online platform om maandelijks digitale e-books, cursussen, trainingen en workshops, ook Bootcamps genoemd, te volgen.

 

Klant: het individu, de influencer of het bedrijf dat zich inschrijft op het online platform.

BLOGZINE.BE: online magazine en aanbieder van artikels/publicaties van verhalen waarvoor de klant zich digitaal kan inschrijven. Dit kan via mail of via formulieren waarop de klant zelf de verantwoordelijk heeft bij het insturen.

Klant: het individu of het bedrijf die zich inschrijft via het formulier of een artikel via mail aanvraagt.

Artikel 2: Toepassing

BLOGZINE ACADEMY verleent de Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor een bepaalde periode (cfr. infra).

 

Het gebruiksrecht omvat enkel de bevoegdheden die in deze overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend.

Het gebruik van het platform is voor rekening en risico van de klant.

 

Handelingen van het platform, waaronder (maar niet beperkt tot) het verzenden van uitnodigingen en herinneringen aan klanten, worden geacht te zijn verricht voor rekening van de klant.

 

Het platform is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze handelingen, noch voor schade als gevolg van handelingen van de klant binnen het platform.

 

In geval van gebruik van het platform door de klant of zijn aangestelden in strijd met de aanwijzingen en/of instructies, dan wel oneigenlijk gebruik, is de klant aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 3: Levering

Elke overeenkomst tussen de klant en het platform en het online magazine  worden schriftelijk gesloten.

De levering begint na de ondertekening van de bestelbon, het invullen en versturen van een formulier, of schriftelijk akkoord via mail, WhatsApp of ander platform.

 

Inschrijving op het Platform www.blogzineacademy.be is mogelijk op 2 manieren :

1. Blogzine Academy Lid: Een eenmalige betaling voor 12 maanden bedraagt 999,0 €, excl. BTW voor de "Blogzine Academy Lid" leden. De klant kan zich steeds opnieuw voor 1 jaar abonneren tegen dezelfde voorwaarden. Dit moet voor het einde van het contract naar Blogzine toe gecommuniceerd worden. Indien de klant niet specifiek aangeeft te willen annuleren, en dit minstens één (#1) maand voor einddatum, wordt het abonnement stilzwijgend verlengt voor opnieuw 12 maanden. De klant is dus zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de opzegging.

 

2. Blogzine Academy Premium Lid: Een eenmalige betaling voor 12 maanden bedraagt 1499,0 €, excl. BTW voor de "Blogzine Academy Premium Lid" leden. De klant kan zich steeds opnieuw voor 1 jaar abonneren tegen dezelfde voorwaarden. Dit moet voor het einde van het contract naar Blogzine toe gecommuniceerd worden. Indien de klant niet specifiek aangeeft te willen annuleren, en dit minstens één (#1) maand voor einddatum, wordt het abonnement stilzwijgend verlengt voor opnieuw 12 maanden. De klant is dus zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de opzegging.

 

Deze abonnementen kunnen niet geannuleerd worden. Indien de klant wenst te annuleren na akkoord of het invullen van het formulier, wordt het geselecteerde lidmaatschap gefactureerd. Dit omdat de klant vanaf inschrijving kan genieten van het platform, en dus ook onmiddellijk gebruik kan maken van alle diensten die Blogzine Academy aanbiedt.

Inschrijven op voor het online magazine Blogzine.be is mogelijk op 2 manieren :

1. Eenmalige publicatie: Een eenmalige betaling voor 1 artikel bedraagt 99,0 €, exclusief BTW per publicatie of artikel. De klant kan steeds opnieuw een nieuw artikel aanvragen voor 99,0€, exclusief BTW. Er staat geen limiet op een maximum aantal artikels die de klant kan aanvragen.

 

2. Publisher Plan: De klant kan kiezen voor een abonnement voor 12 maanden waarin er per maand tot 4 artikels gepubliceerd worden. Afhankelijk van de termijn van het abonnement, geldt er een andere prijs.

 

- Voor 6 maanden bedraagt een publisher plan 149,0 €, excl. BTW per maand, en kan de klant vier artikels per maand publiceren. De klant kan zich nadien steeds opnieuw voor 6 maanden abonneren tegen dezelfde voorwaarden. Dit moet voor het einde van het contract aan Blogzine worden meegedeeld. Indien de klant niet specifiek aangeeft te willen opzeggen, en dit minstens één (1) maand voor de einddatum doet, wordt het abonnement stilzwijgend met 6 maanden verlengd. De klant is dus verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de opzegging.

 

- Voor 12 maanden bedraagt een publisher plan 99,0 €, excl. BTW per maand, en kan de klant vier artikels per maand publiceren. De klant kan zich nadien steeds opnieuw voor 12 maanden abonneren tegen dezelfde voorwaarden. Dit moet voor het einde van het contract aan Blogzine worden meegedeeld. Indien de klant niet specifiek aangeeft te willen opzeggen, en dit minstens één (1) maand voor de einddatum doet, wordt het abonnement stilzwijgend met 12 maanden verlengd. De klant is dus verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de opzegging.

 

Deze abonnementen kunnen niet worden opgezegd. Indien de klant na het akkoord of het invullen van het formulier wil opzeggen, wordt het gekozen lidmaatschap in rekening gebracht. Dit omdat de klant vanaf het moment van inschrijving kan genieten van het platform en de voordelen van het magazine, en dus direct gebruik kan maken van alle diensten die Blogzine Academy en Blogzine.be aanbieden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden en annulering

Voor de formules waarbij een eenmalige betaling van toepassing is kan de bestelling niet worden geannuleerd. Dit geldt voor alle Network Chats, Bootcamps, Digitale producten, Digitale inschrijvingen, Lidmaatschappen en Artikel op Blogzine.be

 

Elk jaarabonnement met onmiddellijke betaling is niet opzegbaar.

 

Bij gebrek aan opzegging van een jaarabonnement, deze dient minstens 1 maand voor het einde van de betrokken periode te gebeuren, zal het jaarabonnement automatisch verlengd worden voor een nieuw jaar onder dezelfde voorwaarden indien de opzegging niet tijdig gebeurd is.

 

Het platform draagt geen verantwoordelijkheid voor het aantal inschrijvingen en het werkelijke aantal deelnemers aan een cursus, bootcamp of Network Chat.

 

Het platform is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Deze opschorting geldt totdat volledig aan de verplichtingen is voldaan. Het platform is niet verantwoordelijk voor het verzetten en annuleren van geplande cursussen. Hiervoor kan in ieder geval geen korting of terugbetaling worden aangevraagd.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betalingsmogelijkheden:

- Kredietkaart

- Bank/Prepaid kaart

- PayPal

- Betaling via overschrijving (enkel mogelijk na tekenen van bestelbon of bevestiging via een ingevuld formulier)

Artikel 5: Overmacht en aansprakelijkheid

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet aan het platform kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan storingen in servers, software, netspanning, telecommunicatie- of netwerkfaciliteiten en het niet of niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden door derden.

Indien de opdrachtgever het gebruiksrecht niet kan uitoefenen, is het platform niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Indien een cursus door een toerekenbare tekortkoming van het platform geen doorgang kan vinden, is geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Het gebruik van het platform is voor risico van de klant. Indien apparatuur, software, netwerk of internetverbinding niet blijken te voldoen, is het platform niet aansprakelijk.

Artikel 6: Intellectuele-eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform behoren uitsluitend toe aan het platform.

 

Geen enkele bepaling van de overeenkomst strekt ertoe haar rechten als bedoeld in dit artikel geheel of gedeeltelijk aan de Klant over te dragen.

Artikel 7: Beschrijving van acties en machtigingen

De klant heeft langs elektronische weg (internet) toegang tot het platform.

De klant krijgt toegang tot het systeem via de inloggegevens van de klant.

Deze inloggegevens heeft de klant zelf bepaald. Blogzine heeft hier geen toegang toe.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar op de op de factuur vermelde datum.

 

Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn is zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd, conventioneel vastgesteld op 20% op het verschuldigde bedrag excl BTW.

 

Alleen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Indien de Vrederechter bevoegd is, is alleen de Vrederechter Antwerpen 5e kanton bevoegd.

bottom of page